Szanowni Państwo,

w związku z niewyłonieniem kandydatów do Senatu oraz Rad Wydziałów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9 oraz § 18 pkt 7 Statutu WSPA w Lublinie, wyborów nie przeprowadza się, a przedstawicieli nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi do Senatu oraz Rad Wydziałów wskaże Założyciel Uczelni.

 

Apolonia Walczyna

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

Szanowni Studenci,

w zakładce E-dziekanat zostały udostępnione plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 dla I, II, III i IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Prosimy o częste zaglądanie na stronę, ponieważ harmonogramy mogą ulec zmianie.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2018/2019 można składać w dniach 28.09.-25.10.2018 r.

Szczegółowy harmonogram przyjmowania wniosków, wytyczne oraz wzory wniosków będą dostępne po 25.09.2018 r.

Wnioski o o przyznanie stypendium Ministra na rok akademicki 2018/2019 można składać w dniach 28.09.-11.10.2018 r.

Szczegółowe informacje na temat ubiegania się o stypendium Ministra znajdują się na stronie internetowej MNiSW:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Wybory do Senatu i Rad Wydziałów WSPA

W dniu 28 września 2018 roku, w godz. 8:00 – 15:00, w Bibliotece WSPA zostaną przeprowadzone wybory przedstawicieli Nauczycieli Akademickich oraz Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Senatu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz do Rady Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych i Rady Wydziału Nauk Technicznych WSPA w Lublinie.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie Nauczycielom akademickim i Pracownikom administracyjnym, zatrudnionym w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgłaszanie kandydatów jest możliwe w formie pisemnej i wymaga pisemnej zgody kandydata oraz pisemnego poparcia odpowiednio przez co najmniej trzech Nauczycieli akademickich lub co najmniej trzech Pracowników administracyjnych. Zgłoszenie kandydata należy złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji Wyborczej (p. Apolonia Walczyna, pok. 315) nie później niż do dnia 25 września 2018 roku, do godz. 12:00.

Listy przyjętych kandydatur do Senatu oraz Rad Wydziałów, które spełniają wymagania formalne, zostaną opublikowane na stronie internetowej Uczelni w dniu 25 września 2018 roku.

Szczegółowe zasady dotyczące wyborów znajdują się w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyborach!

Ważna informacja !!!!!

Studenci, którzy nie posiadają jeszcze indywidualnych numerów kont, opłatę
z tytułu czesnego wpłacają na dotychczasowy nr konta:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12
20-150 Lublin

Bank Pekao S.A, nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380

nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

 

Jednocześnie informujemy, że wszyscy studenci VII semestru studiów inżynierskich (czyli ostatniego roku/semestru kształcenia) dokonują wpłat na podane wyżej konto WSPA.

REKTOR

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy na podstawie umowy o pracę
na czas określony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie

 

 

1.    Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1) stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora nauk technicznych w dyscyplinie „informatyka” lub „elektrotechnika”;

2) aktualny dorobek naukowy w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie „informatyka” lub „elektrotechnika”, udokumentowany publikacjami;

3) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk technicznych.

 

2.    Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

1) Podanie skierowane do J.M. Rektora. Na podaniu należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku – o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”; 

2) CV wraz z wykazem publikacji naukowych, potwierdzający dorobek zgodny z warunkami jakie powinien spełniać kandydat;

3) Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);

4) Kserokopie dyplomów poświadczających nadane stopnie naukowe;

5) Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.) (formularz do pobrania);

6) Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania).

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie dokumentów na adres Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin (tel. 81 45 29 410, e-mail: rektorat@wspa.pl), bądź złożenie ich osobiście w Rektoracie WSPA (pokój 301) w terminie do 30 października 2018 roku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.

REKTOR

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy na podstawie umowy o pracę
na czas określony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie

 

 

1.    Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1) tytuł zawodowy magistra – kierunek studiów: Informatyka lub Elektrotechnika

2) aktualny, udokumentowany dorobek zawodowy, związany z dziedziną nauk technicznych w dyscyplinie „informatyka” lub „elektrotechnika”;

3) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk technicznych.

 

2.    Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

1) Podanie skierowane do J.M. Rektora. Na podaniu należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku – o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922); 

2) CV, potwierdzający dorobek zgodny z warunkami jakie powinien spełniać kandydat;

3) Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);

4) Kserokopie dyplomów poświadczających nadane stopnie naukowe;

5) Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.) (formularz do pobrania);

6) Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania).

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie dokumentów na adres Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin (tel. 81 45 29 410, e-mail: rektorat@wspa.pl), bądź złożenie ich osobiście w Rektoracie WSPA (pokój 301) w terminie do 30 października 2018 roku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.

Zachęcamy do wzięcia udziału w IX edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Do konkursu przyjmowane są prace: licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktoranckie z zakresu szeroko rozumianego rozwoju Lublina, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów, nie wcześniej niż w 2015 r. Termin zgłoszeń upływa 15 września 2018 r.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie: jedna dla autorów prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich oraz druga dla autorów prac doktoranckich. W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 6000 złotych oraz maksymalnie trzy wyróżnienia, każde w wysokości 2000 złotych. Dodatkowo dla autorów najlepszych projektów przewidziane są staże w UM Lublin. Zwycięskie prace mają szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców oraz wpłynąć na rozwój miasta i działania samorządu. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas Gali Przedsiębiorczości 2018.

Więcej informacji pod linkiem -> https://lublin.eu/biznes-i-nauka/aktualnosci/ix-edycja-konkursu-na-najl…