Projekt – Wyspa kwalifikacji i umiejętności.

Nowa międzynarodowa ścieżka kształcenia. Studia inżynierskie z dofinansowaniem na kierunku Architektura

Okres realizacji: 01.10.2018 do 31.03.2022

Cel główny: Podniesienie jakości usług edukacyjnych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w powiązaniu z wymogami międzynarodowych rynków pracy oraz zwiększenie liczby cudzoziemców studiujących na WSPA poprzez opracowanie i wdrożenie nowej ścieżki kształcenia na kierunku Architektura.

Liczba studentów:

1 rocznik studiów – 20 osób.

Rekrutacja: od maja 2018 do 30 września 2018

Etap:

 1. rejestracja elektroniczna w systemie WSPA
 2. złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji
 • świadectwo maturalne lub w przypadku cudzoziemców inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej zagranicą
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia wizy/karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki. Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
 • teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).

Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:

 • rysunek z natury
 • rysunek z wyobraźni
 • kompozycja z prostych brył geometrycznych 

Oferujemy:

 1. studia stacjonarne 7- semestrów kończące się tytułem inżyniera-architekta
 2. zajęcia prowadzone w języku angielskim
 3. zajęcia prowadzone z udziałem wykładowcy zagranicznego

dodatkowo dla cudzoziemców:

 1. zajęcia integracyjne – wieczory kulturowe, spotkania kulinarne, muzyczne i sportowe
 2. lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców
 3. grupowe zajęcia dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce związanych z rynkiem pracy
 4. wsparcie wizowe i związane z pobytem w Polsce

 

Projekt – Wyspa kwalifikacji i umiejętności.

Nowa międzynarodowa ścieżka kształcenia. Studia inżynierskie z dofinansowaniem na kierunku Transport na specjalności “systemy bezzałogowe”

Okres realizacji: 01.10.2018 do 28.02.2022

Cel główny: Podniesienie jakości usług edukacyjnych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w powiązaniu z wymogami międzynarodowych rynków pracy oraz zwiększenie liczby cudzoziemców studiujących na WSPA poprzez opracowanie i wdrożenie nowej ścieżki kształcenia na kierunku Transport.

Liczba studentów:

1 rocznik studiów – 20 osób.

Rekrutacja: od maja 2018 do 30 września 2018

Etap:

 1. rejestracja elektroniczna w systemie WSPA
 2. złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji
 • świadectwo maturalne lub w przypadku cudzoziemców inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej za granicą
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia wizy/karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki. Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
 • teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).

Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:

 • rysunek z natury
 • rysunek z wyobraźni
 • kompozycja z prostych brył geometrycznych 

Oferujemy:

 1. studia stacjonarne 7- semestrów kończące się tytułem inżyniera
 2. zajęcia prowadzone w języku polskim
 3. zajęcia prowadzone z udziałem wykładowcy zagranicznego

dodatkowo dla cudzoziemców:

 1. zajęcia integracyjne – wieczory kulturowe, spotkania kulinarne, muzyczne i sportowe
 2. lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców
 3. grupowe zajęcia dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce związanych z rynkiem pracy
 4. wsparcie wizowe i związane z pobytem w Polsce

Pliki do pobrania

Informacje o projekcie _Wyspa kwalifikacji

REGULAMIN PARKINGU WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI
W LUBLINIE

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu, zwanego dalej: „Parkingiem”,  stanowiącego integralną część Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie, zwanej dalej: „WSPA”, będącej jej zarządcą.

2. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu lub właściciel pojazdu).

3.Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§2

1. Z parkingu mogą korzystać pracownicy WSPA, studenci WSPA, interesanci WSPA oraz pracownicy i interesanci Grey Office.

§3

1. Poprzez wjazd na teren Parkingu dochodzi do zawarcia nieodpłatnej umowy najmu miejsca parkingowego – przez Użytkownika a Zarządcę – na warunkach określonych
w niniejszym regulaminie.

2. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu.

3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień oraz poleceń pracowników WSPA.

4. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych.

5. Zabronione jest parkowanie poza wyznaczonymi miejscami, w szczególności na przejazdach.

§4

1. Parking jest niestrzeżony.

2. Pojazd powinien być zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona. Cenne przedmioty nie powinny znajdować się na widoku.

3. WSPA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

4. Wyłącza się odpowiedzialność WSPA z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników bądź osób trzecich.

§5

1. Parking jest czynny w godzinach pracy pracowników WSPA.

2. Zarządca ma wyłączne prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania.

3. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe.

§6

1. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260), oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 20 km/h.

§7

Regulamin parkingu jest do wglądu w recepcji uczelni, dodatkowo regulamin jest wywieszony przed wjazdem na parking. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej www.wspa.pl.

§8

1. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach.

2. Zabrania się wjazdu pojazdów na teren parkingu, których rozmiary uniemożliwiają zastosowanie się do zasad określonych w ust. 1.

§9

Na terenie Parkingu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych na parking i wyjazdowych z parkingu zabronione jest:

a. palenie i używanie otwartego ognia oraz spożycie alkoholu i zażywanie środków odurzających,

b. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

c. tankowanie pojazdów,

d. pozostawianie samochodu z pracującym silnikiem,

e. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,

f. pozostawianie w pojeździe zwierząt bez opieki,

g. prowadzenie na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody właściciela Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji,

h. na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie Parkingu,

i. wykonywanie zdjęć i filmów bez zgody władz WSPA,

j. parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,

2. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do :

a. zachowania na terenie Parkingu czystości;

b. przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych;

c. podporządkowania się poleceniom pracowników WSPA, obsługi lub ochrony, odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek.

§10

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu WSPA może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu na  koszt
i ryzyko korzystającego z parkingu.

2. Dodatkowo WSPA upoważnione jest do usunięcia pojazdu z Parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

3. Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.

§11

Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§12

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do administracji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji (tel. 607485475)
lub recepcji (tel. 603607520).

§13

Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2018 r.

Regulamin korzystania z pracowni komputerowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie

 

 1. Za przebieg zajęć i bezpieczeństwo uczestników odpowiada prowadzący zajęcia.
 2. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia.
 3. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku studenci zobowiązani są do sprawdzenia jego stanu technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek prowadzącemu zajęcia.
 4. Zasobami sprzętowymi i programowymi pracowni zarządza prowadzący zajęcia ponosząc za to pełna odpowiedzialność.
 5. Uruchomienie komputera oraz logowanie odbywa się wyłącznie na polecenie prowadzącego zajęcia i zgodnie z jego poleceniami.
 6. Ze sprzętu komputerowego korzystamy zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.
 7. Ze sprzętu komputerowego korzystamy wyłącznie w celach dydaktycznych.
 8. Własne nośniki informacji mogą być używane jedynie za wiedzą i zgodą prowadzącego zajęcia, po sprawdzeniu ich zawartości.
 9. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 10. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy. Student opuszcza salę za zgodą prowadzącego zajęcia.
 11. Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian w ustawieniach zestawów komputerowych oraz w zainstalowanym na komputerach oprogramowaniu bez wiedzy i zgody prowadzącego zajęcia.
 12. W trakcie zajęć studenci wykonują wyłącznie zadania zlecone przez prowadzącego zajęcia.
 13. Wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.
 14. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej oraz żucia gumy.
 15. Nie wolno przechowywać oraz pobierać plików o treści sprzecznej z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 16. Bez pisemnej zgody prowadzącego zajęcia nie wolno tworzyć oraz eksperymentować
  z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 17. Zabrania się instalowania bez zgody władz uczelni w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
 18. Zabrania się pozostawiania na komputerach uczelni prywatnych materiałów przyniesionych z zewnątrz lub utworzonych podczas zajęć.
 19. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu pracowni komputerowej odpowiadają studenci zajmujący miejsce przy danym stanowisku.
 20. Wszelkie sytuacje awaryjne, a zwłaszcza zauważenie wydobywającego się ze sprzętu dymu, wyczucie swądu palącej się izolacji, iskrzenie sprzętu lub przewodów, należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
 21. Niedozwolone jest dokonywanie przez studentów napraw sprzętu, rozkręcanie jednostek centralnych, odłączanie lub przenoszenie pomiędzy stanowiskami klawiatury, myszy, przewodów itp. wyposażenia bez wyraźnego polecenia prowadzącego zajęcia.
 22. Studenci zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku akademickim.
 23. Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich studentów korzystających z pracowni, zarówno podczas planowanych zajęć akademickich, jak również poza nimi.

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Pozostałe terminy warsztatu to: 12 – 13.05.2018r., 09 – 10.06.2018r., 23 – 24.06.2018r.

Socjologia oraz Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego WSPA zaprasza na  Podwieczorek z coachingiem

Kiedy: 17 kwietnia 2018 r.

O której: Godzina 17.00

Gdzie: s. 003a

W programie:

 • Wprowadzenie w coaching kariery – dr Małgorzata Jedynak 
 • Inspirujący warsztat: “Chaos jako element planowania kariery” Aleksandra Gospodarek Dyrektor Izby Coachingu oddział Lubelski

Podczas spotkania przyjrzymy się chaosowi w planowaniu kariery:

 • czym on jest,
 • co daje a co zabiera,
 • jak sobie z nim radzić?

Co zyskasz uczestnicząc w spotkaniu?

 • poznasz możliwe powody trudności w planowaniu kariery,
 • przeanalizujesz różne aspekty Twojego życia, 
 • uporządkujesz informacje na swój temat, które posłużą Ci do podejmowania świadomych decyzji.

Dodatkowo integracja przy wiosennym stole oraz Niespodzianki!

Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Życzymy wszystkim, aby Wielkanoc w tym właśnie roku, nadeszła z dużym sukcesem u waszego boku,

aby życie układało Wam się zdrowo, zarówno prywatnie jak i zawodowo.

Jak najwięcej chwil radosnych, i przepięknej wiosny!

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 30.03.2018 r., od godziny 19:00 do dnia 04.04.2018 r., do godziny 7:00, wejście do budynku WSPA będzie niemożliwe.

Zapraszamy wszystkich od 04.04.2018 r.

Z nieukrytą dumą pragniemy ogłosić, że Lublinianką Roku 2017 została Pani Rektor dr Marta Komorska.
– To nagroda nie tylko dla mnie, ale dla całej uczelni – zaznacza dr Marta Komorska, rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, wybrana Lublinianką Roku 2017. Czytelnicy Kuriera Lubelskiego oddali na Panią 1192 głosy.
– Zaskoczenie? Tak, byłam zaskoczona i jednocześnie szczęśliwa, że tak duża liczba czytelników okazała mi swoje wsparcie. Fakt, iż wszystkie kandydatki do tytułu to kobiety bardzo aktywne, wartościowe i mocno wpisujące się w rozwój Lublina także podnosi poziom satysfakcji z wygranej. Niewątpliwie już nominacja do wyboru Lublinianki Roku jest ogromnym wyróżnieniem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos okazując tym samym wsparcie i zaufanie. – mówi Marta Komorska – Rektor WSPA

Czytaj więcej: http://www.kurierlubelski.pl/strona-kobiet/a/lublinianka-2017-marta-kom…

Dziękujemy wszystkim za oddane głosy, a Pani Rektor serdecznie gratulujemy!

fot. Małgorzata Gęca