Komunikacja interpersonalna jest procesem złożonym. Aby była skuteczna, ważne jest, aby interlokutorzy (rozmówcy) respektowali towarzyszące jej zasady oraz umieli uzgodnić cel, jaki chcą osiągnąć. Zasadniczym celem komunikacji jest porozumienie, a zatem uzgodnienie dwóch stanowisk i osiągnięcie kompromisu pozwalającego na wzajemne poczucie realizacji zamierzonego celu. Jedną z podstawowych trudności, jakie towarzyszą procesowi komunikowania się jest zaangażowanie emocjonalne rozmówców w omawiany problem. Rodzic, który komunikuje się z nauczycielem w sprawie postępów swojego dziecka, często nie potrafi odpowiednio zdystansować się i reaguje nazbyt emocjonalnie na komunikowane problemy lub sugestie nauczyciela. Nauczyciel natomiast, który ma pod swoją opieką wielu uczniów, często chcąc zuniwersalizować swoje metody dydaktyczne, nie zauważa dysproporcji w poziomie, jaki prezentują uczniowie. Konfrontacja rodzica z nauczycielem prowadzić może w związku z tym do braku porozumienia, a nawet do konfliktu. Znajomość zasad skutecznej komunikacji oraz umiejętność słuchania pozwalają tak poprowadzić rozmowę, aby żadna ze stron nie poczuła się zlekceważona lub przymuszona do wyrażenia zgody na wskazane przez rozmówcę warunki i rozstrzygnięcia. 

Cel szkolenia

 • Przekazanie wiedzy z zakresu komunikacji.
 • Zaznajomienie ze specyfiką komunikacji interpersonalnej
 • Omówienie zasad skutecznej komunikacji.
 • Wskazanie sposobów osiągania kompromisu.
 • Zaproponowanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz z komunikowaniem trudnej decyzji.
 • Podkreślenie roli asertywności w pracy nauczyciela. 

Szkolenie skierowane jest do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności pedagogiczne, pracujących w sektorze edukacji (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi)

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • Rozumienie specyfiki komunikacji interpersonalnej.
 • Znajomość reguł skutecznej komunikacji.
 • Umiejętność dostrzegania i właściwego interpretowania sygnałów niewerbalnych.
 • Znajomość sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi.
 • Znajomość reguł ułatwiających komunikowanie trudnej decyzji oraz komunikowania problemu. 

Program szkolenia

1. Ogólne zasady komunikacji 
a) Co to jest komunikacja? 
b) Czym jest komunikowanie i komunikowanie się? 
c) Typy komunikacji ze względu na interlokutora (intrapersonalna, interpersonalna, grupowa, masowa) 
d) Typy komunikacji ze względu na sposób wyrazu (k. werbalna, k. niewerbalna) 
2. Perswazja a manipulacja – bariery komunikacyjne. 
3. Zasady skutecznej komunikacji. 
4. Zaangażowanie emocjonalne a umiejętność obiektywizowania i utrzymywania koniecznego dystansu. 
5. Umiejętność słuchania i zadawania pytań. 
6. Sytuacje trudne i sposoby ich przezwyciężania. 
7. Umiejętność komunikowania trudnych decyzji – asertywność nauczyciela. 
8. Rola informacji zwrotnej. 
9. Wdrażanie ustaleń i planowanie dalszej współpracy z rodzicami. 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Kluczem do porozumienia jest rozmowa o tym, co się w danym momencie czuje. To emocje odpowiedzialne są za naszą złość, zazdrość, strach, nienawiść, lecz także dzięki nim odczuwamy przyjemność czy radość. Życie bez uczuć i emocji byłoby niewątpliwie nijakie i obojętne. Wydaje się, że podejmowanie jakichkolwiek czynności byłoby niemożliwe lub utrudnione, bowiem co innego motywuje nas do działania, jeśli nie powstanie jakiś stosunek emocjonalny wobec rzeczywistości. Rolę emocji i uczuć w naszym życiu trudno przecenić, ale mało kto zastanawia się co jest ich przyczyną, lub jakie ich rodzaje się wyróżnia, a także czym różnią się emocje od uczuć. Tymczasem umiejętność zarządzania własnymi emocjami i uczuciami, a zatem ich umiejętność nazwania ich, wskazania przyczyn ich powstania oraz właściwego pokierowanie nimi oraz zakomunikowania o nich innym jest niezwykle ważna. Praca z ludźmi, zwłaszcza młodymi, nastręcza wielu trudności komunikacyjnych. Im bardziej otwarci będziemy na uczucia i emocje drugiego człowieka, tym łatwiej będzie nam osiągnąć z nim porozumienie. 

Cel szkolenia

 • Przekazanie wiedzy z teorii uczuć i emocji.
 • Wskazanie różnicy pomiędzy emocjami i uczuciami. 
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej tzw. wychowywania uczuć.
 • Omówienie rodzajów uczuć i emocji.
 • Wskazanie roli właściwego wyrażania uczuć i kontrolowania emocji w skutecznej komunikacji interpersonalnej. 

Szkolenie skierowane jest do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności pedagogiczne, pracujących w sektorze edukacji (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi).

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • Rozumienie różnicy pomiędzy uczuciem a emocją.
 • Znajomość rodzajów emocji i uczuć.
 • Wiedza z zakresu roli właściwego wyrażania uczuć i kontrolowania emocji w procesie skutecznej komunikacji  (zwłaszcza komunikacji z uczniem i rodzicem). 

Program szkolenia

1. Zagadnienie inteligencji emocjonalnej. 
2. Kulturowe i osobowościowe uwarunkowanie reagowania na różne sytuacje życiowe. 
3. Różnica pomiędzy uczuciami i emocjami. 
4. Rodzaje uczuć i emocji. 
5. Wychowywanie uczuć – panuj nad tym, co czujesz. 
6. Emocje a komunikacja – potrzeba wyrażania emocji vs. umiejętność panowania nad emocjami. 
7. Umiejętne słuchanie i sztuka zadawania pytań pomocą w odgadywaniu emocji rozmówcy.

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Kluczem do porozumienia jest rozmowa o tym, co się w danym momencie czuje. To emocje odpowiedzialne są za naszą złość, zazdrość, strach, nienawiść, lecz także dzięki nim odczuwamy przyjemność czy radość. Życie bez uczuć i emocji byłoby niewątpliwie nijakie i obojętne. Wydaje się, że podejmowanie jakichkolwiek czynności byłoby niemożliwe lub utrudnione, bowiem co innego motywuje nas do działania, jeśli nie powstanie jakiś stosunek emocjonalny wobec rzeczywistości. Rolę emocji i uczuć w naszym życiu trudno przecenić, ale mało kto zastanawia się co jest ich przyczyną, lub jakie ich rodzaje się wyróżnia, a także czym różnią się emocje od uczuć. Tymczasem umiejętność zarządzania własnymi emocjami i uczuciami, a zatem ich umiejętność nazwania ich, wskazania przyczyn ich powstania oraz właściwego pokierowanie nimi oraz zakomunikowania o nich innym jest niezwykle ważna. Praca z ludźmi, zwłaszcza młodymi, nastręcza wielu trudności komunikacyjnych. Im bardziej otwarci będziemy na uczucia i emocje drugiego człowieka, tym łatwiej będzie nam osiągnąć z nim porozumienie. 

Cel szkolenia

 • Przekazanie wiedzy z teorii uczuć i emocji.
 • Wskazanie różnicy pomiędzy emocjami i uczuciami. 
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej tzw. wychowywania uczuć.
 • Omówienie rodzajów uczuć i emocji.
 • Wskazanie roli właściwego wyrażania uczuć i kontrolowania emocji w skutecznej komunikacji interpersonalnej. 

Szkolenie skierowane jest do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności pedagogiczne, pracujących w sektorze edukacji (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi).

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • Rozumienie różnicy pomiędzy uczuciem a emocją.
 • Znajomość rodzajów emocji i uczuć.
 • Wiedza z zakresu roli właściwego wyrażania uczuć i kontrolowania emocji w procesie skutecznej komunikacji  (zwłaszcza komunikacji z uczniem i rodzicem). 

Program szkolenia

1. Zagadnienie inteligencji emocjonalnej. 
2. Kulturowe i osobowościowe uwarunkowanie reagowania na różne sytuacje życiowe. 
3. Różnica pomiędzy uczuciami i emocjami. 
4. Rodzaje uczuć i emocji. 
5. Wychowywanie uczuć – panuj nad tym, co czujesz. 
6. Emocje a komunikacja – potrzeba wyrażania emocji vs. umiejętność panowania nad emocjami. 
7. Umiejętne słuchanie i sztuka zadawania pytań pomocą w odgadywaniu emocji rozmówcy.

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

We współczesnym świecie wartość człowieka często mierzona jest dobrami materialnymi, które on posiada. Zwłaszcza młode osoby przywiązują ogromną wagę do przedmiotów, którymi się otaczają i za ich pomocą wyznaczają kryteria bycia lepszym lub gorszym od innych.  Kryteria te często prowadzą do odrzucania osób mniej zamożnych, do spychania ich poza margines, a nawet do szykanowania i poniżania. Tak jak kiedyś kryterium wartościowania człowieka było jego pochodzenie, rasa czy wykształcenie, tak teraz jest to model telefonu, który posiada, albo samochód, którym jeździ. Tamtejsze postawy nazywa się dziś rasizmem, dyskryminacją, czy po prostu niesprawiedliwością i otwarcie się je piętnuje. I choć trudno wyobrazić sobie, aby nasze dziecko wytykało palcami kolegę, który ma inny kolor skóry, to już nie zauważamy, że może ono to robić, dlatego, że kolega nie ma najnowszego modelu iPhone’a czy jeździ starym samochodem.  Dlatego tak ważne jest, aby wychowawcy – zarówno rodzice, jak i nauczyciele – starali się od początku pokazać dzieciom, że wartość człowieka, a więc godność, którą posiada jest bezwarunkowa, niestopniowalna i niezbywalna (nieutracalna). 

Cel szkolenia

 • Rozróżnienie godności osobowej i godności osobistej.
 • Wskazanie filozoficznych podstaw godności osoby.
 • Wskazanie granicy pomiędzy samoakceptacją a potrzebą doskonalenia wynikającą z dynamicznego charakteru natury ludzkiej.
 • Wskazanie metod wyznaczania granic własnej strefy komfortu.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i wychowawców.  

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • Znajomość podstaw teorii osoby i kryteriów ludzkiej godności.
 • Znajomość metod i technik perswazyjnych umożliwiających uczniom zrozumienie źródeł bezwarunkowej wartości osoby.

Program szkolenia

1. Teoretyczne podstawy koncepcji osoby i ludzkiej godności: 
a) Godność osobowa; 
b) Godność osobista; 
c) Szacunek do samego siebie a szacunek do innych; 
d) Strefa komfortu, strefa rozwoju, strefa paniki. 
2. Współczesne czynniki wpływające na poczucie własnej wartości: 
a) Materializm 
b) Konsumpcjonizm 
c) Wygląd zewnętrzny 
d) Presja otoczenia (w tym wygórowane wymagania i oczekiwania ze strony bliskich) 
e) Stres i samodyscyplina 
3. Metody radzenia sobie z trudnościami. 
4. Sposoby komunikacji i uczniem o zaburzonym poczuciu własnej wartości. 
5. Współpraca z rodzicami. 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Feedback, czyli informacja zwrotna jest niezwykle istotnym elementem edukacji. Dotychczasowy model, oparty głównie na komunikacji jednostronnej (nauczyciel przekazuje uczniom wiedzę) z elementami komunikatu zwrotnego polegającego na ocenianiu podsumowującym (końcowy sprawdzian wiedzy), wydaje się modelem niedoskonałym oraz apriorycznie zakładającym, że uczeń tę wiedzę zdobędzie. Pojawia się problem w sytuacji, gdy ocenianie końcowe odsłania znaczące braki w wiedzy, a nie ma już czasu, aby braki te nadrobić. Można oczywiście przenieść odpowiedzialność na ucznia i stwierdzić, że nie dołożył starań, aby wiedzę przyswoić. Pojawia się jednak pytanie, czy nauczyciel dołożył wszelkich starań, aby przekazać swoim uczniom wiedzę w sposób przystępny i dostosowany do ich możliwości. Faktem jest, że uczniowie są na ogół bardzo zróżnicowani pod względem zdolności i możliwości. Nauczyciel musi zatem uśrednić poziom materiału, który chce zrealizować. Nie jest to jednak metoda wystarczająca. Optymalnym modelem nauczania wydaje się być ocenianie kształtujące polegające na nieustannej weryfikacji wiedzy uczniów i dzięki temu na kontrolowaniu samego procesu uczenia, osiągania rezultatów i robienia postępów. Nauczyciel może na bieżąco korygować błędy uczniów oraz wskazywać im sposób wypełniania luk kompetencyjnych oraz poznawczych.

Cel szkolenia

 • Wskazanie cech oceniania podsumowującego oraz oceniania kształtującego.
 • Omówienie różnych metod ewaluacji pracy ucznia, w tym tzw. oceniania kształtującego.
 • Dokonanie analizy elementów oceniania kształtującego.
 • Wskazanie perspektyw modelu oceniania kształtującego (odwołanie do metod AC/DC).
 • Wskazanie powodów niechętnego podejścia do edukacji opartej na ocenianiu kształtującym oraz próba ich przezwyciężenia.

Szkolenie skierowane jest do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności pedagogiczne; pracujące w sektorze edukacji (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi).

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • znajomość współcześnie stosowanych metod edukacyjnych oraz zasad ich wdrażania;
 • poszerzenie spektrum możliwości pedagogicznych;
 • udoskonalenie warsztatu nauczycielskiego;
 • nabycie umiejętności personalizowania materiału edukacyjnego.

Program szkolenia

1. Charakterystyka modelu edukacji :

a) jednostronnej (opartej na idei oceniania podsumowującego)

b) dwustronnej (opartej na idei oceniania kształtującego)

2. Metody ewaluacji pracy ucznia.

3. Feedback jako narzędzie pracy nauczyciela.

4. Teoretyczne podstawy idei oceniania kształtującego.

5. Analiza etapów oceniania kształtującego

a) Planowanie

b) Realizacja

c) Motywacja

d) Weryfikacja (konfirmacja i falsyfikacja)

e) Modyfikacja

f) Ewaluacja

6. Zasady oceniania kształtującego

a) Transparentność celów, metod i kryteriów oceny ucznia;

b) Interaktywność i stosowanie metody majeutycznej;

c) Regularny feedback (informacja zwrotna na poszczególnych etapach);

d) Stosowanie oceny sumującej obok oceny kształtującej;

e) Współpraca z rodzicami ucznia;

7. Ocenianie kształtujące podstawą dla metody AC/DC (Assessment Centre/Development Centre), czyli metody diagnozy aktualnych kompetencji oraz metody planowania strategii rozwoju.

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Współczesne oczekiwania względem szkoły i nauczycieli są nieco inne. Rodzice przy wyborze szkoły kierują się nie tylko efektami, jakie osiągają tam uczniowie, ale biorą również pod uwagę warunki ogólnego rozwoju, a więc to, czy szkoła gwarantuje indywidualne podejście do ucznia, czy umożliwia realizowanie pasji, a także czy pomaga uczniom ukierunkować swoje zainteresowania zgodnie z ich możliwościami i kompetencjami. Innymi słowy mówiąc, rodzice oraz sami uczniowie oczekują, że nauczyciele, z którymi będą mieli do czynienia nie skupią się jedynie na przekazaniu im wiedzy (informacji) oraz jej zweryfikowaniu, ale staną się swego rodzaju mentorami, którzy przeprowadzą ich przed trudny okres młodości oraz wskażą właściwą drogę, na której będą mogli w pełni wykorzystać drzemiący w nich potencjał.  Aby właściwie rozpoznać możliwości uczniów oraz wspomóc ich rozwój indywidualny nie wystarczy intuicja i dobre chęci nauczyciela. Znajomość praktyk ustawicznego kształcenia oraz rozwoju zintegrowanego jest doskonałym narzędziem, dzięki któremu nauczyciel może nie tylko zrozumieć swoich uczniów, ale przede wszystkim dopasować techniki nauczania do ich możliwości  oraz obudzić w nich ciekawość i chęć zdobywania i poszerzania wiedzy. 

Cel szkolenia

 • Wyodrębnienie cech współczesnej edukacji
 • Wskazanie oczekiwań wobec szkoły ze strony rodziców i uczniów
 • Omówienie relacji mistrz-uczeń
 • Wskazanie roli autorytetu w edukacji
 • Wskazanie technik wspomagających pracę nauczyciela
 • Uporządkowanie hierarchiczne celów edukacji 

Szkolenie skierowane jest do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności pedagogiczne, pracujących w sektorze edukacji (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi). 

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • znajomość praktyk wspomagających pracę nauczyciela;
 • znajomość oczekiwań wynikających z odmiennego systemu edukacji;
 • znajomość technik budzenia potencjału i rozpoznawania kompetencji ucznia 

Program szkolenia

poruszane zagadnienia 
 
1. Wybrane podejścia do edukacji 
a) Edukacja tradycyjna 
b) Cykl Kolbe’a 
c) Immersive learning 
2. Rodzaje relacji nauczyciel-uczeń 
a) Rola autorytetu 
b) Nauczyciel jako mentor 
c) Nauczyciel jako partner 
3. Zasady rozwoju zintegrowanego 
a) Podejście personalistyczne 
b) Ujęcie holistyczne 
c) Edukacja ustawiczna 
4. Praktyki wspomagające pracę nauczyciela 
a) Ustalanie zasad współpracy – kontrakt 
b) Budowanie relacji – formułowanie oczekiwań 
c) Aktywne słuchanie 
d) Zadawanie pytań 
e) Zasady skutecznej komunikacji 
f) Wyznaczanie celów 
g) Informacja zwrotna

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Nasze „chcenie” odbywa się na poziomie I i II rzędu. Chcenie I-rzędu oznacza, że po prostu chcemy coś zrobić. Tymczasem chcenie II-rzędu oznacza, że chcemy chcieć. Motywację do działania najłatwiej wzbudzić w sobie na poziomie chcenia I-rzędu. Albo chcę coś zrobić albo tego nie chcę.  Do chcenia I-rzędu może przekonać mnie również ktoś inny, argumentując za lub przeciw jakiemuś działaniu, do chcenia II-rzędu można przekonać się tylko samodzielnie. Jest to właśnie automotywacja, a więc mobilizowanie samego siebie oraz przekonywanie i formułowanie argumentów na własny użytek, rozważanie za i przeciw, pokonywanie własnych ograniczeń i lęków. W automotywacji nie wystarczy powiedzieć sobie „I can do it!” (dam radę!). Człowiek jako osoba racjonalna i zdroworozsądkowa nie podejmie doniosłej decyzji życiowej kierując się wyłącznie spontanicznym i intuicyjnym pragnieniem. Z tego względu warto znać metody praktyk motywacyjnych, wspomagające planowanie, analizowanie własnych możliwości oraz wspierające w podjęciu działania i w pozostaniu konsekwentnym. 
 

Cel szkolenia

 • Wskazanie teoretycznych podstaw teorii działania.
 • Rozróżnienie chcenia I- i II-rzędu.
 • Poznanie narzędzi służących do przeanalizowania własnych możliwość. 
 • Poznanie metod służących nazwaniu barier i trudności, jakie stają nam na drodze do realizacji celu.
 • Znalezienie w sobie wewnętrznej motywacji do działania oraz realizacji celów i wytrwania w poczynionych postanowieniach.

Szkolenie skierowane jest do osób chcących podnieść własny poziom motywacji oraz nauczyć się rozpoznawania trudności, oceniania ich stopnia oraz ewentualnego pokonywania ich. Osób pracujących na stanowiskach kierowniczych chcących poznać praktyki motywacyjne oraz sposób ich wdrażania i realizacji. 

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • Znajomość praktyk motywacyjnych oraz teoretycznych podstaw z zakresu teorii działania.

Program szkolenia

1. Teoretyczne podstawy teorii działania 
a) Determinizm, indeterminizm a autodeterminizm 
b) Lęk przed odpowiedzialnością 
c) Chcenie I- i II-rzędu 
2. Rodzaje motywacji 
a) Motywacja zewnętrzna 
b) Motywacja wewnętrzna 
c) Bariery motywacyjne 
3. Proces motywacyjny 
a) Warunki rozpoczęcia procesu 
motywacyjnego 
b) Minimalizacja dystraktorów  
c) Radzenie sobie ze stresem i presją 
4. Wspieranie procesu motywacyjnego 
a) Meta plan 
b) Drzewo decyzyjne 
c) Strefa komfortu a strefa rozwoju 
d) Analiza pola sił 
e) Rola przyjemności i relaksu 
5. Ewaluacja rezultatów 
a) „Pretest – posttest” 
b) Wnioski na przyszłość

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Mnemotechnika jako sztuka zapamiętywania pozornie wydaje się we współczesnym świecie czymś bezużytecznym. Urządzenia, do których mamy dzisiaj dostęp pozwalają nam mniej obciążać pamięć. Kto dzisiaj pamięta numery telefonów, dokładne adresy, daty urodzin czy numery PIN lub PESEL? Od tego, by w każdej sytuacji pamiętać ważne informacje mamy np. smartfony. Paraliżuje nas sama myśl o tym, że moglibyśmy wyjść z domu bez telefonu. Tymczasem ćwiczenie pamięci to nie tylko zapamiętywanie długich numerów czy dat. To przede wszystkim ćwiczenie pozwalające nam rozwijać zdolności kognitywne, rozwijające naszą wyobraźnię i wzmagające kreatywność. Ćwiczenie pamięci  zwiększa potencjał twórczy naszego umysłu, pomaga w ustaleniu własnego kanału sensorycznego, a więc tego czy jest się „wzrokowcem”, „słuchowcem”, czy „czuciowcem”. Dodatkowo ćwiczenia pamięci i tym samym wyobraźni sprzyjają skupianiu uwagi.  Mnemotechniczne metody zapamiętywania są zatem doskonałym ćwiczeniem przynoszącym wiele korzyści i ułatwiającym pracę naszego umysłu, który na co dzień musi zmagać się z wieloma, często niepotrzebnymi bodźcami. 

Cel szkolenia:

 • Wyjaśnienie, czym jest mnemotechnika i jakie jest jej zastosowanie.
 • Wskazanie popularnych i skutecznych technik łatwego zapamiętywania.
 • Wskazanie roli pamięci, wyobraźni oraz koncentracji w rozwoju kreatywności i inteligencji.
 • Nabycie umiejętności tworzenia tzw. map myśli, jako metody tworzenia czytelnych notatek. 

Szkolenie skierowane jest do osoby chcących podnieść umiejętności zapamiętywania oraz kreatywnego myślenia, a także pracujących z młodzieżą mającą problem z koncentracją i skupieniem uwagi. 

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • poznanie ciekawych i prostych metod łatwego oraz skutecznego zapamiętywania;
 • zrozumienie roli pamięci i wyobraźni w procesie podnoszenia kreatywności i twórczego oraz nieschematycznego myślenia. 

Program szkolenia:

1. Co to jest mnemotechnika?

2. Dlaczego warto korzystać z metod skutecznego zapamiętywania?

3. Łańcuchowa metoda skojarzeń

4. Zasady zapamiętywania, czyli elementy tzw. „żywego obrazu”.

5. Mind-mapping – czyli jak skutecznie notować? 

6. Sposoby zapamiętywania długich cyfr i wyrazów obcych.

7. Podsumowanie. 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Pliki do pobrania

Nikt nie lubi być obiektem krytyki, jednak wszyscy od czasu do czasu jesteśmy jej poddawani. Nie zawsze krytyka jest podawana w konstruktywnej formie, co nie oznacza, że trzeba ją odrzucić w całości. Najczęstszym powodem, dla którego ludzie robią coś pod przymusem, są kłopoty z odmawianiem. Niektórzy wolą nie odmawiać, żeby nie narazić się na gniew lub utratę sympatii. Nauczyciele, jako osoby, od których oczekuje się ponadprzeciętnej wrażliwości, często w obawie, że sprawią przykrość lub zawód swojemu rozmówcy, nie komunikują swoich spostrzeżeń. Prowadzi to do wielu utrudnień i sprawia, że ich praca staje się w rezultacie nieefektywna. Jedną z najtrudniejszych asertywnych umiejętności jest sztuka przeciwstawiania się presji, wywieranej na nas przez innych ludzi. Umiejętność asertywnego reagowania czy przeciwstawiania się oraz umiejętność odróżniania asertywności od agresji, to niezwykle pożądana cecha, zwłaszcza w zawodach, w których komunikacja interpersonalna odgrywa kluczową rolę. 

Cel szkolenia

 • Wskazanie sposobów reagowania na techniki wywierania presji
 • Wskazanie sposobów sygnalizowania swojego stanowiska  
 • Wyjaśnienie problemu stanowczego stawiania granic
 • Wskazanie na potrzebę odważnego ujawniania swoich uczuć
 • Wskazanie metod panowania nad emocjami (reagowanie w sposób asertywny a nie agresywny lub uległy)

Szkolenie skierowane jest do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności pedagogiczne, pracujących w sektorze edukacji (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi). 

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • nabycie wiedzy pozwalającej odróżnić asertywność od zachowania agresywnego lub uległości;
 • poznanie metod i schematów komunikacyjnych pozwalających na właściwe reagowanie w sytuacji bycia pod presją lub w sytuacji, w której stosowane są na nas techniki manipulacyjne.

Program szkolenia

 1. Zasady komunikowania się 
 2. Charakterystyka asertywnego stylu komunikacji (asertywność vs. agresja i asertywność vs. uległość) 
 3. Ogólny schemat rozmowy w oparciu o asertywną komunikację. 
 4. Czynniki poprawiające efektywność reakcji asertywnej. 
 5. Asertywne reagowanie na krytykę (krytyka konstruktywna vs. krytyka niekonstruktywna) 
 6. Asertywne przeciwstawianie się presji. 
 7. Sytuacje trudne w pracy nauczyciela. 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Współcześnie uważa się, że coaching (i narzędzia, jakie się w ramach coachingu wykorzystuje) stanowi metodę pracy, którą można efektywnie, a także efektownie zaimplementować do edukacji. Jedną z podstawowych kompetencji, jakich oczekuje się od osoby chcącej pracować jako coach są: umiejętność efektywnego komunikowania się oraz wspieranie procesu uczenia  się i osiągania rezultatów. Są to umiejętności pożądane również w pracy nauczyciela, który często nie zdaje sobie nawet sprawy, że narzędzia, które wykorzystuje w swojej pracy są również narzędziami, które wykorzystuje coach.  Różnica polega zatem na tym, że ten drugi jest świadomy swoich kompetencji oraz stosowanych przez siebie metod, oraz że robi to w sposób przemyślany. Jedną z największych zalet stosowania coachingu w edukacji jest zwiększenie świadomości nauczycieli  co do potrzeb i możliwości jego uczniów, a także dostosowanie stosowanych narzędzi i metod do konkretnych osób.  

Cel szkolenia

 • Wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym modelem edukacji, a modelem opartym na wykorzystaniu metod coachingowych.
 • Określenie warunków udanej komunikacji.
 • Wskazanie specyfiki coachingu edukacyjnego oraz zalet jego wdrożenia.
 • Charakterystyka metod coachingowych.
 • Wskazanie narzędzi wspomagających efektywną pracę z uczniami.
 • Omówienie różnych metod ewaluacji pracy ucznia, w tym tzw. oceniania kształtującego.

Szkolenie skierowane jest do osób chcących kierowane udoskonalić swoje umiejętności pedagogiczne, pracujących w sektorze edukacji (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi).

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • znajomość współcześnie stosowanych metod szkoleniowych oraz zasad ich wdrażania;
 • poszerzenie spektrum możliwości pedagogicznych;
 • udoskonalenie warsztatu nauczycielskiego;
 • nabycie umiejętności personalizowania materiału edukacyjnego.

Program szkolenia

1. Ustalenie zasad współpracy 
a) Kodeks moralny 
b) Kontrakt – normy i bariery współpracy 
2. Współtworzenie relacji 
a) Budowanie bezpieczeństwa i zaufania 
3. Efektywne komunikowanie 
a) Ogólne zasady udanej komunikacji 
b) Aktywne słuchanie 
c) Sztuka zadawania pytań 
d) Komunikacja bezpośrednia (k. werbalna a k. niewerbalna) 
4. Wspieranie procesu uczenia się  
a) Meta plan 
b) Instruktaż 
c) Drzewo decyzyjne 
d) Strefa komfortu a strefa rozwoju 
e) Analiza SWOT 
f) Analiza pola sił 
5. Ewaluacja rezultatów 
a) „Pretest – posttest” 
b) Ocena poszczególnych etapów (reakcji, procesu uczenia się, ocena zachowań, ocena wyników) 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444