Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 

Za organizację studenckich praktyk zawodowych odpowiedzialni są:

 

 1. Koordynator ds. Praktyk  – mgr Wioletta Haliniak
 2. Doradca Edukacyjno-Zawodowy – Dominika Marczewska
 3. Kierunkowi Pełnomocnicy ds. Praktyk Zawodowych:

– Administracja – mgr Andrzej Borowski,

– Architektura – mgr inż. arch. Karol Tymczak,

– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – mgr Olga Michalec-Chlebik,

– Finanse i rachunkowość – dr Katarzyna Żuk,

– Gospodarka przestrzenna – mgr inż. Krzysztof Grymuza,

– Informatyka – dr Marcin Smolira,

– Socjologia – mgr Monika Różycka-Górska,

– Stosunki międzynarodowe – dr Maria Mazur,

– Transport – dr inż. Jan Laskowski,

– Zarządzanie – mgr Anna Bielak.

 

Jak w kilku prostych krokach otrzymać zaliczenie z praktyk?

 1. Zgłoś się do Doradcy edukacyjno-zawodowego (pokój nr 200), z którym odbędziesz wstępny wywiad. Na jego podstawie Doradca udzieli Ci porady co do wyboru miejsca praktyk.

Jeżeli masz już wybrane miejsce, Doradca zweryfikuje je pod kątem możliwość odbycia tam praktyki zawodowej.

 1. Po odbyciu rozmowy z Doradcą i otrzymaniu potwierdzenia, zgłoś się do Koordynatora ds. Pratyk (pokój nr 107a) w celu odebrania skierowania i umowy o praktykę, którą będziesz zobowiązany przedłożyć swojemu opiekunowi nie później niż pierwszego dnia odbywania praktyki.
 2. Praktyka
 3. Po zakończeniu praktyk, wystarczy, że dostarczysz:

*  podpisaną umowę,

*  prawidłowo wypełniony dziennik praktyk luz sprawozdanie z przebiegu praktyk,

*  pisemne zaświadczenie o odbyciu praktyk,

*  pisemną opinię opiekuna praktyk.

 

Pamiętaj! Student jest zobowiązany do posiadania  aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej.

 

Pracujesz, odbywałeś wcześniej praktyki lub staż? Ty również możesz mieć zaliczone praktyki! 

Pełnomocnik, na wniosek studenta może w poczet praktyki zaliczyć:

1)      wykonywaną przez studenta pracę zawodową, jeśli była ona wykonywana w czasie kiedy student był zobowiązany do odbycia praktyk;

2)      status studenta lub absolwenta innej szkoły wyższej lub zawodowej i odbycie lub odbywanie praktyki zawodowej w trakcie nauki;

3)      prowadzenie działalności gospodarczej;

4)      uczestniczenie w stażach i praktykach w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych.

– pod warunkiem zgodności z programem studiów i osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych dla praktyk na tym kierunku.

 

W celu uzyskania zaliczenia pracy zawodowej lub innej działalności jako praktyki, student jest zobowiązany do przedłożenia Pełnomocnikowi podania oraz dokumentów potwierdzających zgodność wykonywanych obowiązków z programem studiów oraz osiągnięcie efektów kształcenia. Dokumenty te powinny zawierać w szczególności:

1)      wskazanie instytucji, w której wykonywana była praca lub inna działalność;

2)      okres wykonywania pracy lub innej działalności;

3)      rodzaj i zakres wykonywanych czynności;

4)      podpis osoby upoważnionej do wydania dokumentu.

 

Chcesz odbyć praktyki za granicą?

Skontaktuj się z Działem Współpracy Międzynarodowej, dzięki czemu możesz zrealizować praktyki podczas wyjazdu zorganizowanego przez WSPA.

 

Jeżeli masz wątpliwości odnośnie praktyk i chcesz porozmawiać z kierunkowym Pełnomocnikiem ds. Praktyk Zawodowych w załączniku znajdziesz terminarz konsultacji Pełnomocników.

 

Korespondencję elektroniczną dotyczącą praktyk prosimy kierować na adres: praktyki@wspa.pl
(w korespondencji prosimy podawać imię, nazwisko i kierunek studiów oraz tel. kontaktowy).

 

Godziny przyjęć: Koordynatora ds. Praktyk – mgr Wioletta Haliniak (pok. 107a);

nr kontaktowy: 81 45 29 465, e-mail: praktyki@wspa.pl

 

 • Poniedziałek: 8.00 – 11.00
 • Wtorek: nieczynne
 • Środa: 10:00-13:00
 • Czwartek: nieczynne
 • Piątek: 08:00-11:00
 • Sobota: 8.00 – 11.00 (zj. 1, 3, 5, 7, 9, 10)
 • Niedziela: nieczynne  

W dniach 16.07 – 22.07. 2018 r. dyżury Koordynatora ds. Praktyk zostają odwołane.

Godziny przyjęć: Doradca Edukacyjno-Zawodowy – Aleksandra Gospodarek (pok. 200);

nr kontaktowy: 81 45 29 439 lub 81 45 29 412, e-mail: a.gospodarek@wspa.pl

 

 • Poniedziałek: nieczynne
 • Wtorek: 9.00 – 13.00
 • Środa: 9.00 – 13.00
 • Czwartek: 9.00 – 13.00
 • Piątek: nieczynne
 • Sobota: 9.00 – 13.00 (zj. 4, 7, 9)
 • Niedziela: nieczynne  

W dniach 13.07 – 31.07. 2018 r. dyżury Doradcy Edukacyjno – Zawodowego zostają odwołane.

Załączniki

dziennik architektura.doc

podanie do pełnomocnika.docx

sprawozdanie.docx

zaświadczenie o odbyciu praktyk.docx

wymiar godzin praktyk r. akad. 17-18.xlsx

terminy konsultacji pełnomocników ds. praktyk zawodowych.xlsx

zał. 10 regulamin praktyk zawodowych.pdf