REKTOR

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy na podstawie umowy o pracę
na czas określony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie

 

1.    Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1)  stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie „architektura i urbanistyka” lub „geodezja i kartografia”;

2) aktualny dorobek naukowy w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie „architektura i urbanistyka” lub „geodezja i kartografia” udokumentowany publikacjami lub co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (w ostatnich 5 latach) z zakresu architektury i urbanistyki lub geodezji i kartografii, zdobyte w podmiotach niebędących uczelnią lub jednostką naukową ;

3) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk technicznych.

 

2.    Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

1) Podanie skierowane do J.M. Rektor. Na podaniu należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku – o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922); 

2) CV wraz z wykazem publikacji naukowych, potwierdzający dorobek zgodny z warunkami jakie powinien spełniać kandydat;

3) Świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z zakresu architektury i urbanistyki zdobyte poza uczelnią lub jednostką naukową

4) Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);

5) Kserokopie dyplomów poświadczających nadane stopnie naukowe;

6) Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.) (formularz do pobrania);

7) Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania).

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie dokumentów na adres Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin (tel. 81 45 29 410, e-mail: rektorat@wspa.pl), bądź złożenie ich osobiście w Rektoracie WSPA (pokój 301) w terminie do 1 czerwca 2018 roku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.