Projekt Wspieramy Lubelskich Przedsiębiorców został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II– Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku przez Partnerstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt zrealizowany przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „ Solidarność” z siedzibą w Lublinie przy ulicy Królewskiej 3, 20-109 Lublin, NIP: 9461840518, Regon: 430791595 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ulicy ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, NIP 712-23-92-737, REGON 430977957 w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017r.

PRODUKTY PROJEKTU:

Agregacja zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych na zakończenie realizacji projektu
Agregacja zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych w połowie okresu realizacji projektu
Analiza dostępności usług rozwojowych w BUR i poza BUR na zakończenie realizacji projektu
Analiza dostępności usług rozwojowych w BUR i poza BUR w połowie okresu realizacji
6 opracowanych indywidualnych usług rozwojowych dla przedsiębiorstw w ramach działań interwencyjnych
oraz 60 raportów z doradztwa w postaci planów rozwojowych przedsiębiorstw.